Email: p_kuznicki@tlen.pl

Masz pytania? Zadzwoń! 502 268 276

Nasza oferta

Opracowanie map i kartotek

Opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wytyczania budynków

Wytyczenie budynku na działce należy do prac przygotowawczych, za przeprowadzenie których odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wytyczenie geodezyjne w terenie musi być zgodne z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie, z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz tym, co przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wytyczany budynek musi być odpowiednio usytuowany względem sąsiednich budynków istniejących i tych, na których realizację została wydana zgoda oraz względem granic działek.

Inwentaryzacje powykonawcze

zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokości H mierzonych obiektów. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową. Pomiar powykonawczy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich, które wymagają bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru.

Rozgraniczenia, podziały

  • wznowienie punktów granicznych wykonuje się na zlecenie zainteresowanych stron wówczas, gdy granice uległy zatarciu, a znaki graniczne zostały zniszczone/uszkodzone/przesunięte, lecz istnieją dokumenty geodezyjne, pozwalające na jednoznaczne określenie ich pierwotnego położenia
  • rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów
  • podział nieruchomości dokonuje się na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny (wyjście ze współwłasności, wydzielenie działek zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, wydzielenie drogi, wydzielenie działek na ternach rolnych i leśnych).

Opracowywanie planów

Kolejnym etapem geodezyjnej obsługi inwestycji (gdy jest gotowy projekt inwestycji) polega na tzw. geodezyjnym opracowaniu planu zagospodarowania działki/terenu (dawniej planu realizacyjnego). W toku prac zostanie przeanalizowany projekt budowlany pod kątem związków geometrycznych projektowanego budowli oraz powiązania go z otaczającym go terenem, obliczone zostaną współrzędne punktów charakterystycznych, miary do tyczenia oraz miary kontrolne. Finalnym efektem opracowania jest szkic dokumentacyjny. Po jego sporządzeniu, geodeta może przystąpić do prac tyczeniowych, z których sporządzi szkic tyczenia - co już jest dalszym etapem procesu inwestycyjnego.

Obsługa geodezyjna inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywa się ogół czynności geodezyjnych wykonywanych przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych.

Zakres czynności geodezyjnych obejmuje wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą. Zadaniem geodezyjnego wytyczania budowli w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM